روند دریافت هزینه
  • روند دریافت هزینه

  • 1

1. بابت ثبت نام ، هر کارجو باید بر اساس هزینه اداره کار مبلغی را پرداخت نماید (هزینه ثبت نام قابل استرداد نیست.)
2. پس ز انتخاب فرصت شغلی توسط کارجو و مشاوره با وی در صورتیکه کارجو به فرصت مورد درخواست معرفی گردد مبلغ معین که آن هم توسط اداره کار در ابتدای هر سال معرفی می گردد به صورت وثیقه در قالب قرارداد مکتوب از وی دریافت می گردد.
3. هر کارجو پس از ثبت نام تا جذب بازارکار به صورت رایگان به فرصت های شغلی مورد درخواست معرفی می گردد.
4. کارجو برای استرداد وثیقه خود و همچنین تسویه حساب با کاریابی باید بر اساس قرارداد تنظیم شده اقدام نماید.

نماد الکترونیک

ساماندهی