خدمات ما
  • خدمات ما

  • 1
خدمات مجموعه
  1. مشاوره با کارجویان و هدایت آنها به سوی فرصت های شغلی مناسب
  2. ارائه فرصت های شغلی مناسب به کارجویان
  3. حق انتخاب به کارفرمایان در انتخاب نیروی مورد نیاز
  4. مشاوره کاری به کارفریان در خصوص نحوه تنظیم قرارداد کاری با کارگران تحت پوشش کارگاه خود
  5. اراهئه خدمات ماده هشتاد و یا هر نوع موارد قانونی که کارفرما و کارجو بتوانند از آن منتفع گردند
  6. آزاد سازی مدرک تحصیلی
  7. راهنمایی و هدایت متقاضیان در بخش بازار کار
مزیت های نسبی

ارائه کلیه خدمات این مجموعه برای کارفرمایان و کارجویان تحت پوشش ، رایگان خواهد بود. کلیه خدمات این مجموعه توسط کارشناسان و افراد متخصص انجام می گردد.

نماد الکترونیک

ساماندهی