برخی از مشتریان
  • مشتریان مرکز تخصصی کاریابی جوانان

  • 1

شرکت شیر پگاه اصفهان
بیسکویت فرخنده
شرکت فرمانن خودرو
شرکت آذر فلزان
شرکت آذین نشاسته
شرکت رعد
شرکت اصفهان مقدم
شرکت استیل ذوب
شرکت اصفهان دُر
شرکت بُن موکت
شرکت تِل فِر
شرکت گلدارو
شرکت داروسازی فارابی
شرکت داروسازی رها
شرکت چُدن سازان
شرکت قند نقش جهان اصفهان
شرکت چای میعاد
شرکت برنا باطری
شرکت ترام چاپ
شرکت چیکا
شرکت حایر فوم
شرکت اسنوا
شرکت لوله پروفیل سپاهان
شرکت کالوپ
پتروشیمی رجال
ظریف مصور
شرکت گلبهار سپاهان
شرکت اسپیرانشرکت نوید نور
در مجموع این مرکز با 3000 کارگاه صنفی ارتباط کاری دارد.

customer

نماد الکترونیک

ساماندهی